Ivana Součková - soukromý institut pro vzdělávání a volný čas
Úvodní strana Aktuální akce Plánované akce Místa konání Kmenoví lektoři Ohlasy Kontakt

Úvodní strana

Aktuální akce

Plánované akce

Místa konání

Pardubice

Hradec Králové

Kmenoví lektoři

Ohlasy

Kontakt

 

 

Dušan Tomek

Robert Nový

Miroslav Hrabica

Manželé Patakyovi

Antonín Baudyš jr.

Jarmila Riegerová

Tomáš Tetík

Mineralogické burzy

Dušan Tomek

   

se zabývá akupunkturou a příbuznými naukami přibližně 20 let. Jeho specialitou je tzv. pulsová diagnostika, která je jinak doménou Asiatů, protože většina Evropanů nemá v konečcích prstů pro tuto mimořádně jemnou metodu dostatečnou citlivost. Od svých začátků se Dušan Tomek vypracoval na předního specialistu. Je úzkým spolupracovníkem u nás i ve světě uznávaného akupunkturisty MUDr. Radomíra Růžičky, CSc. Již před deseti lety na radu svých přátel přestal používat jehly a provádí rychlou a účinnou harmonizaci organismu pomocí prstů a biologické energie. 

Je autorem knih Moře jangů a Tajemství harmonie života.

MOŘE JANGŮ - bod dlouhého života
Orientálci už dávno tvrdili, že celému vesmíru vládne neviditelná síla Tao, vytvářející nekonečně druhů energií. Energie, jež ovládá biologické pochody v živé přírodě, se nazývá čchi; polarizována je do jangu a jinu. (Z hlediska moderní fyziky zatím není jasné, jak exaktně klasifikovat tyto formy energie.) V lidském těle se nachází dvanáct (a dvě) hlavních akupunkturálních drah. Jsou vzájemně spojeny a slouží i jako spojnice mezi vnějším prostředím a člověkem. Organismus je „naprogramován“ jako samoregulační systém. Jestliže dojde k disharmonii, propuká nemoc. Jednou z možností prevence i terapie je právě akupunktura. Tato lékařská věda, jejíž vznik se datuje do období mnoha let před Kristem, je z hlediska komplexního pohledu na člověka zřejmě nejdokonalejší. Jednou z jejích diagnostických metod je pulsová diagnostika. Akupunktura se v Orientě studovala desítky let. V Tibetu prý dokonce existovalo rčení: Jakmile lékař zemře, již je mimo svoji učební dobu. 

TAJEMSTVÍ HARMONIE ŽIVOTA
MUDr. Radomír Růžička, CSc. - soudní znalec v oboru akupunktury, dlouholetý člen výboru České akupunkturní společnosti, člen pracovní skupiny pro akupunkturu při vědecké radě České lékařské komory atd., autor řady významných odborných knih - o této publikaci napsal:
"Jde o ojedinělou práci z dané oblasti. Jsou v ní prezentovány některé - zřejmě dodnes nepublikované - údaje z vědního oboru akupunktury, které vyplývají z dlouholetých klinických zkušeností Dušana Tomka. Kniha je cenná rovněž tím, že nezpochybňuje význam současné "západní" medicíny, avšak současně neopomíjí nutnost komplexního přístupu k člověku a k nemoci. Pozitivní je rovněž zdůraznění nutnosti spolupráce tzv. "lidových léčitelů" se specializovanými lékaři. Zasvěcenost otázek novináře a publicisty Jiřího Mrvy činí z daného tématu čtivou a poutavou knihu, která může být v mnohém poučná a inspirující jak pro lékaře, tak pro širokou veřejnost." 

 

Nahoru

Robert Nový

Robert Nový    

je filosofem a spisovatelem. Věnuje se převážně teorii vědomí duše člověka. Působil na ministerstvu zdravotnictví a školství jako poradce pro alternativní medicínu a pro oblasti jógu. Přednášel na Akademii výtvarných umění v Praze filosofii rituálního umění a umění Východu. Uspořádal tisíce přednášek a seminářů, týkajících se různých témat metafyziky Tanter. Vydal několik knih a kazet s nahrávkami staroindických hymnů. Je představitelem elitní filosofické společnosti  zabývající se Védami a Tantrami - Kaula Society. Byl vůdčím duchem ojedinělé konference Metafyzika a nový životní styl uspořádané v dubnu 1999.

Nahoru

Miroslav Hrabica

Miroslav Hrabica     Řeč srdce     Co nám tělo říká

Autor populárních knih:

Co nám tělo říká aneb po stopách nemocí - nejžádanější kniha pojednává o cca 330 onemocněních lidského těla a předestírá jednání, které zvyšuje pravděpodobnost jejich výskytu a ukazuje možnou cestu k nápravě. Kdo si v ní najde a přečte 3-4 své zdravotní neduhy a je trochu sebekritický, ten se v ní docela pozná a uvědomí si, v čem a jak může být lepší, a tak urychlí ozdravný proces.
Láska – cesta ke zdraví i k Bohu - kniha přináší pohledy autora na vznik onemocnění, na to jak alternativně léčit a kdo vlastně léčí, i okrajově na klasickou medicínu. Dále pojednává o duchovní cestě člověka. Obsahuje rovněž básně (např. Svoboda ducha, Pokora a úcta) a krátké "Střípky poznání". Kniha přináší spíše impulsy k zamyšlení, k pročištění mysli i těla a k potěšení srdce než přesné návody, jak se rychle a bez větší námahy uzdravit (jde to vůbec uzdravit se nejenom na těle, aniž bych byl lepší?).

Pohlazení pro duši - kniha obsahuje kapitoly "Slovo do srdce", dále 1697 "Korálků moudrosti, lásky a štěstí" (krátké texty), "Slovo na rozloučenou" a "Poděkování". Když si ji při problémech, nejistotě či v nemoci několikrát "náhodně" s prosbou poslanou vzhůru otevřete, jistě v ní najdete, co právě potřebujete, co Vás potěší či posílí. "Až víra Tvá zhasne, jsem tady pro Tebe. Až nebudeš vědět kudy kam, poraď se se Mnou. Až nebudeš chtít nic, povím a dám Ti vše," zní její motto. Je určena všem lidem, nejvíce užitku pak asi přinese těm, kteří mají otevřené srdce a kteří opravdu hledají. Navádí k zamyšlení a sebezušlechťování.
Prvky, vitamíny a byliny trochu jinak - kniha netradičně pojednává o tématu prvků, vitaminů a bylin. Ukazuje, že svým jednáním výrazně ovlivňujeme míru jejich přisvojování i vlastní potřebu. Jestliže člověk pochopí alespoň zčásti poselství vetkané do nich, rychleji vyzdraví a velmi zefektivní jejich užívání a využití v organismu.
Řeč srdcemá podtitul "Potěšení do kapsy či kabelky" a obsahuje 232 poučných, veselých i smutných básniček.

 

Nahoru

Július a Beáta Patakyovi

organizují a vedou kurzy reflexní terapie.

Július Pataky    Beáta Patakyová

Július: narozen 26.7.1955 (v úterý 10.30 ráno) v Spišském Podhradí na Slovensku. Ukončil střední školu geologickou v Spišské Nové Vsi a Vysokou školu technickou, obor Důlní měřictví v Košicích. Devět let pracoval jako technik v Handlové. Od roku 1987 do května 1991 pracoval na Federálním ministerstvu paliv a energetiky. Poté se začal profesionálně věnovat alternativní medicíně, se kterou se setkal v mládí u svého otce, který byl vynikajícím proutkařem. Je autorem knížky: Učebnice reflexní terapie (prosinec 1998, nakladatelství Dobra a Fontána v Olomouci).

Beáta: narozena 16. 2. 1957 (v sobotu 6.00 ráno) v Rožňavě na Slovensku. Ukončila gymnázium v Rožňave a nástavbovou pedagogickou školu v Turčianskych Teplicích. Ve školství pracovala 18 let. Učila na prvním stupni ZŠ a pracovala ve funkci vedoucí vychovatelky ve školní družině. Ze školství odešla v říjnu roku 1998, kdy se začala profesionálně věnovat reflexní terapii. Neprofesionálně se RT věnovala již několik let předtím.   

V současnosti pracujeme jako kolegové a každý má svou samostatnou ordinaci reflexní terapie. V minulosti nás nejvíce ovlivnil p. Jiří Janča, se kterým jsme se poprvé setkali na autogramiádě jeho knížky Alternativní medicína v Domě Slovenské kultury (podzim 1991). Pak jsme se několikrát zúčastnili jeho kurzů reflexní terapie. Považujeme se za jeho žáky. Fascinovala nás jednoduchost a dostupnost této metody, kterou jsme nejprve aplikovali na sobě, svých dětech, známých a posléze i na naších klientech.

Postupem času a s přibývajícími zkušenostmi se začal objevovat zájem o naše poznatky z reflexní terapie. Proto Július začal v 1994 přednášet na kurzech informace získané studiem a ze své praxe. V roce 1999 se přidala i Beáta, která organizovala instruktážní kurzy pro malý počet účastníků s důrazem na praxi.

Jedna z našich nejdůležitějších vlastností, které oba máme, je vytrvalost. Ovlivňovaly nás různé filozofie, ale ty, které jsme si vzali za své, prožíváme opravdu do hloubky. V partnerských vztazích nám nejlépe pomohlo TAO a jeho chápání sexu (Mantak a Maneevan Chia: Tao a léčivá energie, Pragma 1996, Rozvíjení mužské sexuální energie, Pragma 1996, Léčivá láska – Kultivace ženské sexuální energie I. II. Cad Press Edicie medica).

Po dva a půlročním praktikování jsme si stále jistější v tom, že ženy a muži v západním světě trpí v partnerství díky nesprávnému chápání sexu. Hlavně pro muže jsou v uvedených knížkách informace zásadního významu, které jim mohou prodloužit a usnadnit život. Cítíme, že když bude víc teoretických, ale hlavně praktických zkušeností, začneme na toto téma pořádat i kurzy pro partnerské dvojice.  

Július a Beata jsou autoři dvou knih: Reflexní diagnostika a katalog reflexních ploch a Učebnice reflexní terapie.

Nahoru

Antonín Baudyš jr. 

* 1. prosince 1972, 02h49m45s SEČ v Praze

Po absolvování jazykového gymnázia studoval rok teologii ve švýcarském Fribourgu.

Dva roky strávil v Kolíně nad Labem v noviciátu Jezuitského řádu a další dva roky studiem filozofie na řádové vysoké škole v Mnichově. V roce 1996 na vlastní žádost z řádu vystoupil. Začal pracovat jako učitel němčiny a současně pokračoval ve studiu religionistiky na pražské FF UK.

V astrologii se vzdělával pod vedením svého otce. Další informace čerpal od autorského tandemu Frances Sakoianová & Louis Acker. Po ukončení civilní služby na rektorátu UK a v Národním technickém muzeu začíná v roce 1999 nabízet i regresní terapii, ve které je žákem ing. Andreje Dragomireckého.

Spolu s Doc. Ing. Antonínem Baudyšem, CSc. vede v Praze čtyřletý Kurz tradiční astrologie. Po třikrát jej (v letech 1998 až 2000) vedl společně s Ing. Bohuslavem a Ing. Stříbrným. Příležitostná spolupráce s TV Prima a Nova, tu a tam i s časopisem Astro. Organizátor Dne s českou astrologií (2002, opět v 2003). Spolupráce s webovým providerem Tiscali a webmasterskou společností Datalite.

Nahoru

 

RNDr. Jarmila Riegerová, CSc.

 

je antropoložkou, vysokoškolskou učitelkou. Její specializací je funkční antropologie, věnuje se i výuce regeneračních a sportovních masáží, masáží Shiatsu a reflexních technik. Jak sama říká, učení východu o holistické medicíně jí pomohlo vrátit zdraví a víru. Reiki se stala její životní cestou a proto se snaží o její začlenění do života současného člověka.

Autorka knih Učebnice základů reiki: reiki v životě současného člověka, Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu

 

Nahoru

Tomáš Tetík

Z minulosti

– Pobyt  a studium v Guatemale - 5 měsíců - intenzivní studium masáže   a dvou měsíční pobyt a výuka šamanských technik u šamana Dr. Bill Clemens 

- 7 měsíců cestování -  se zaměřením na poznávání nových masážních technik a způsobů života  lidí v jiných – kulturou odlišných zemích - a sebepoznávání ( Jižní Korea, Srí Lanka, Hawaii, Californie, Mexiko, Maroko, Španělsko, Norsko, Anglie) 

- Studium čínské tradiční medicíny ( Dušan Tomek ) 

- 3 měsíce dalšího studia různých masážních technik v Čechách

Dnešní činnost

Léčení těla a duše – masáž a  práce s energií, (také s pomocí používání Biosvětla), V zimním období  také  výuka snowboardingu a lyžování. 

Co mě nejvíce poučilo??

Když jsem se vzdal všeho co jsem měl a vybudoval  ...do  roku  2003 .....  a teprve poté v praxi zjistil a potvrdil tak sám sobě ,  že máme ve svém nitru - uvnitř sebe - to nejdůležitější a že s tím můžeme žít kdekoliv. Je krásný pocit si to něco  - ten pocit -  osahat.

A potom, že na tom co je okolo nás až tak nezáleží. Na to by mohlo navazovat další zjištění...a to, že není jednoduché uvést tuto teorii do praxe, žít podle ní každou chvili a stále mít na paměti jednoduchost života a zákonů přírody.

Co dál??????

Být šťastný ............

A jak?

Pokračovat....“bojovat“.......dělat dál masáže a léčení těla i duše, vyrobit léky pomocí tradiční čínské a indické medicíny a přinést tak lidem alternativní medicínu místo umělých léků, šířit světlo, učit  a předávat dál světlo a lásku třeba při výuce snowboardingu, nebo ve škole dětem nebo v divadle nebo na seminářích. A  při tom se učit, jít dál, měnit sebe  a tvořit život kolem sebe. Dělat dobro. A třeba k tomu patří i takové maličkoati, jako že nekoukám na televizi, hlavně na zprávy ne. 

Co považuji za důležité?

Nehodnotit, neplakat nad rozlitým mlékem, být a to tady a teď, meditovat, chtít vždy tak akorát – nehromadit – ať už jde o majetek, jídlo, zážitky....... a přebytek používat pro dobré věci. Stále se to učím. 

Mít stále na paměti, že čas neexistuje, že vesmír a my a já je jednota. Být mimo systém. Je toho víc.......

Důležité je mít stále na paměti cíl,  kterým je být šťasten v každé chvíli. Pak máte nadhled nad situací a nad životem.  Chceme to všichni, jen si to musíme uvědomit a vědět jak a kudy jít.

Mám za cíl prožít a vnímat  cestu, být tady a teď a smát se ......to se mi zdá smysluplné. Pak k tomu mohu přidat to okolo..... třeba skákat s padákem nebo jít na kávu do krásné kavárny a koukat na lidi kolem zatímco ujídám čokopalačinku.......... Ale to není cíl.To jen zpříjemní tu cestu. 

Důležité ale je,  nejenom vědět co chci, ale i uvést teorii do  praxe a o to se snažím.

 

 Nahoru

Mineralogické burzy

 

Mnoho informací o aktuálním mineralogickém dění a minerálech vůbec naleznete na serveru Mineral

Nahoru